Miou-Miou : pourquoi ne s'est-elle jamais mariée ?

Miou-Miou : pourquoi ne s'est-elle jamais mariée ?